naglówek t1 Mapa strony Kontakt
naglówek t2
reklama naglówek
Turbostrategie Nauki - jak uczyć się szybciej?

reklama menu gora
Dysleksja to zaburzenie objawiające się trudnościami w nauce czytania i pisania
Dysleksja to zaburzenie objawiające się trudnościami w nauce czytania i pisania
Dysleksja to zaburzenie objawiające się trudnościami w nauce czytania i pisania
reklama


Allegro - najwieksze aukcje internetowe, najnizsze ceny! Kup i sprzedaj!

reklama siwy pasek gora
siwy pasek >> nauka pierwszej pomocy, szkolenia kursy


reklama siwy pasek dol
reklama tresc gora


Szkolenia pierwszej pomocy Szczecin, zachodniopomorskie

Jak rozpoznać "ucznia dyslektycznego"?

Objawy tzw. ryzyka dysleksji

U dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym i częściowo wczesnoszkolnym (do ok. 9.roku życia) nie można jeszcze zdiagnozować dysleksji rozwojowej. Jednak obserwuje się pewne symptomy, które sygnalizują możliwość wystąpienia w przyszłości specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Nie determinują one jeszcze diagnozy (tej można dokonać na przełomie drugiej i trzeciej klasy szkoły podstawowej), jednak dzieci z poniższymi objawami zalicza się do tzw. grupy ryzyka dysleksji, gdyż bardzo często są to pierwsze sygnały nadchodzących trudności:
 • pomijanie w rozwoju ruchowym raczkowania;
 • opóźniony rozwój mowy; znacznie późniejszy moment rozpoczęcia porozumiewania się z otoczeniem przy pomocy słów, utrzymujące się trudności z poprawnością wypowiedzi zarówno w zakresie gramatyki, jak prawidłowym wybrzmiewaniem głosek, mowa niewyraźna, niezrozumiała dla otoczenia;
 • mała obniżona sprawność ruchowa w zakresie swojego ciała, tzw. duża motoryka: trudności z utrzymaniem równowagi, niezdarność ruchów, niechęć do zabaw ruchowych, kłopoty z łapaniem piłki, rzucanie do celu,
 • mała sprawność rąk, tzw. mała motoryka: niechęć w zapinaniu guzików, sznurowania butów, używanie widelca, nożyczek,
 • słaba koordynacja wzrokowo-ruchowa, dziecku sprawia trudność budowanie z klocków, niechętnie bawi się klockami puzzlami, nie umie układać układanek według wzoru, tworzy tylko własne kompozycje, niechętnie rysuje,
 • opóźniony rozwój lateralizacji - dziecko używa na zmianę raz jednej a raz drugiej ręki, ma trudności w określeniu stron: lewa - prawa,
 • zaburzenia rozwoju spostrzegania wzrokowego i pamięci wzrokowej, trudności z rysowaniem figur, odtwarzaniem figur geometrycznych, rysowaniem szlaczków,
 • ma trudności w różnicowaniu głosek podobnych dźwiękowych,
 • zaburzenia analizy i syntezy wyrazów,
 • ma problemy z zapamiętywaniem krótkich wierszyków i piosenek, oraz miesięcy, trudności z wymową, wadliwa wymowa,
 • przy pierwszych próbach czytania przekręca wyrazy, wolne tempo czytania,
 • słabe rozumienie tekstu,
 • przy pierwszych próbach pisania - niestaranne a nawet brzydkie pismo, popełnianie błędów przy przepisywaniu, mylenie liter, opuszczanie liter, dodawanie, przestawianie, podwajanie liter.

Objawy trudności w nauce:

W pisaniu

 • trudności z utrzymaniem pisma w liniaturze zeszytu
 • trudności w przepisywaniu
 • trudności w pisaniu ze słuchu
 • mylenie liter b-p, d-b, d-g, u-n, m-w, n-w , s-z, dz-c, sz-s, o-a, ł-l, ę-e
 • trudności w pisaniu wyrazów ze zmiękczeniami, dwuznakami, głoskami tracącymi dźwięczność
 • nieróżnicowanie ę-en-e, ą-om
 • opuszczanie drobnych elementów liter, gubienie liter, opuszczanie końcówek i cząstek wyrazów
 • opuszczanie litery y
 • przestawianie liter w wyrazach (inwersja dynamiczna)
 • przestawianie szyku dyktowanych wyrazów
 • błędy ortograficzne wynikające ze słabszej pamięci wzrokowej
 • zniekształcanie graficznej strony pisma
 • wolne tempo pisania
 • niewłaściwe stosowanie małych i wielkich liter,
 • trudności w różnicowaniu wyrazów podobnie brzmiących (np. bułka - półka);
 • złe rozmieszczenie pracy pisemnej w przestrzeni;
 • brak lub niewłaściwe stosowanie interpunkcji;

W czytaniu

 • wolne tempo, niepewne, "wymęczone",
 • błędy w czytaniu: zamiana liter, opuszczanie liter, zamiana brzmienia, nieprawidłowe odczytywanie całych wyrazów
 • trudności we właściwej intonacji czytanej treści - zbytnia koncentracja na technice obniża rozumienie czytanej treści
 • rozpoznawanie napisów po cechach przypadkowych - zgadywanie
 • opuszczanie linii lub odczytanie jej ponownie, gubienie miejsca czytania;
 • opuszczanie całego wiersza
 • zmiana kolejności liter i wyrazów,
 • przestawianie liter w wyrazie, co zmienia jego sens;
 • niechęć do czytania, zwłaszcza głośnego
 • trudności w dzieleniu dłuższych wyrazów na sylaby i syntezie sylab;
 • trudności w wyszukaniu najistotniejszej myśli w tekście;
 • tzw. hiperleksja: czytanie płynne, w dobrym tempie, bezbłędne, jednak bez rozumienia treści;


Trudności występujące w nauce innych przedmiotów

 • trudności w rysowaniu jako czynności - trudności w rozplanowaniu rysunku, zbyt silny lub zbyt słaby nacisk ołówka, zmiany kierunku w rysunkach (błędny kierunek odwzorowywania)
 • trudności w nauce języków obcych, które cechuje znaczna rozbieżność między wymową a pisownią wyrazów - symptomy takie jak w języku polskim
 • trudności w uczeniu się pamięciowym - tabliczka mnożenia, nauka wierszy, ciągi słowne
 • trudności w nauce geografii - utrudnione czytanie mapy, niewłaściwa orientacja w stronach świata
 • trudności w nauce geometrii - zmiany kierunku w rysunkach geometrycznych, zakłócenia orientacji i wyobraźni przestrzennej, trudności w rozumieniu pojęć geometrycznych (utrudnione przyswajanie werbalne)
 • trudności występujące na lekcjach wychowania fizycznego - błędne rozumienie instrukcji ćwiczeń spowodowane słabą orientacją w schemacie ciała i przestrzeni , obniżona sprawność ruchowa
 • nierównomierna koncentracja uwagi, wolne tempo pracy

Osoby z dysleksją rozwojową narażone są na wiele niepowodzeń szkolnych, co wywołuje u nich frustrację. Olbrzymi wysiłek włożony w naukę daje czasami znikome efekty. Przez to taka osoba czuje się gorsza (głupsza), ma poczucie niższej wartości, brak wiary w swoje możliwości. Taki stan wtórnie osłabia jej możliwości intelektualne. Następuje sprzężenie zwrotne: trudności pogłębiają się, powodują coraz częstsze niepowodzenia i potwierdzają negatywną opinię innych i co gorsze - swoją własną. Bez fachowego wsparcia poprzez zajęcia terapii pedagogicznej, prowadzone przez pedagoga lub psychologa przygotowanego do pracy z osobą dotkniętą dysleksją rozwojową, trudno osobie z dysleksją, nawet przy wsparciu najbliższych, wyrwać się z tego zaklętego kręgu.

Dziecko nie musi czekać na zdiagnozowanie dysleksji rozwojowej, aby uczestniczyć w zajęciach terapii pedagogicznej. Już zaliczenie do tzw. grupy ryzyka dysleksji jest wystarczającym powodem do podjęcia pracy z dzieckiem. Zajęcia te mają charakter stymulujący rozwój intelektualny, poznawczy, nie mogą więc nikomu zaszkodzić. Obowiązuje tu zasada: IM WCZEŚNIEJ, TYM LEPIEJ.

Z dysleksji nie można się wyleczyć, nie można z niej wyrosnąć. Zostaje z człowiekiem na całe życie. Można nauczyć się z nią sobie radzić.

Jednak historia i współczesność potwierdzają, że osoby z dysleksją to często indywidualiści o ponadprzeciętnej inteligencji i wyjątkowych uzdolnieniach. Często nawet żartobliwie stwierdza się, że jeżeli ktoś na dysleksję, musi być wyjątkowy. Ich inność nie znajduje jednak zrozumienia. Dlatego wysiłki terapeutów skierowane są również na podkreślenie mocnych stron tych osób i adekwatne kierowanie ich dalszej edukacji, aktywności.

Zobacz Sławni dyslektycy

Artykuly godne Twojej uwagi Pierwsza Pomoc - Porady, kursy, szkolenia...
reklama menu gora
Webmaster: Rafal Ko?ciolowicz
reklama menu gora